Stichting

“De stichting heeft ten doel alle gegevens en wetenswaardigheden te verzamelen en te noteren ter completering van de genealogie van het geslacht Koekkoek of Koekoek, alsmede het verzamelen, verwerven, in bruikleen nemen en geven van zaken, welke behoren of behoord hebben aan het geslacht Koekkoek of Koekoek, in ieder geval de nakomelingen van Albert Jans Koukouk, die in de zeventiende eeuw in Twello woonde, welke zaken zij eventueel ten toon stelt of ten toon doet stellen, en verder al datgene dat in de ruimste zin des woords dienstbaar is aan het hiervoor gestelde doel, alsmede het verstevigen en onderhouden van de familiebanden”.

Van werkgroep tot Stichting
Vanaf 1982 heeft een werkgroep de activiteiten opgepakt. Dat waren vooreerst de uitgave van het familieblad en de tweejaarlijkse reünie. Tegelijkertijd ging het familie-onderzoek door; informatie uit verleden en heden van de vele familietakken werd verzameld en gepubliceerd. Een aantal jaren later ontstond de behoefte om al dit werk goed en verantwoord te regelen. Gekozen is voor de Stichtingsvorm.
De Stichting is aangesloten bij de Nederlandse Genealogische vereniging.

Op 21 september 1990 passeerde de akte tot oprichting van de Stichting Familie Koekkoek de notaris. Het bestuur bestond uit Frans, Frans Olav, Jan, Wim en Gerda Koekkoek .

 

Het eerste bestuur toast op de oprichting van de stichting